Instalacje OZE

Odnawialne źródła energii OZE – są zasobami naturalnymi, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów, ponieważ pomimo stałego zużywania powstają na nowo, procesy ich wytwarzania trwają krótko i ciągle istnieją warunki, by zachodziły one w przyrodzie. Ich pozyskiwanie wiąże się z brakiem lub bardzo niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Odnawialnymi Źródłami Energii mogą być:

  • elektrownie wiatrowe;
  • elektrownie wodne;
  • biogazownie;
  • elektrownie na biomasę;
  • urządzenia wykorzystujące energię słoneczną;
  • urządzenia wykorzystujące energię geotermalną;
  • urządzenia wykorzystujące energię z fal i pływów morskich (nie występują one w Polsce);
  • biopaliwa.

W języku potocznym używa się także sformułowania „Odnawialne Zasoby Energii”. Jest to jednak określenie nieprecyzyjne, gdyż zasób jest tylko nośnikiem energii (np. wiatr, woda) a źródło urządzeniem je przetwarzającym.

Top