Dotacje do 85% na mikroinstalacje fotowoltaiczne w Twojej firmie

W kwietniu 2016 roku w Woj. Podlaskim zostanie ogłoszony konkurs na odnawialne źródła energii. Na dotacje  przeznaczonych jest aż 80 mln zł. Na priorytetowe traktowanie liczyć m.in. przedsiębiorstwa planujące wdrożenie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE. Wysoki poziom finansowania umożliwia zwrot inwestycji po 2 latach.

Kto może ubiegać się o dotację?

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • producenci rolni, grupy producenckie,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej),
  • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno- prywatnych,
  • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

 

Na co można otrzymać dotację?

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. Preferowane będą mikroinstalacje wykorzystujące energię słoneczną do 40 kW (fotowoltaika). Tak wysoki poziom dofinansowania pozwala na osiągnięcie pełnego zwrotu z inwestycji po 24 miesiącach.

Tags: , , , , , , , ,

Top