Dotacje 40% do fotowoltaiki z kredytem 1% w Podlaskim

<div><strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”</strong></div>

<!–more–>

<div>Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO<sub>2</sub> w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

</div>
<strong>W ramach programu finansowane będą</strong>

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:
<ol>
<li>źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,</li>
<li>pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,</li>
<li>kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,</li>
<li>systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,</li>
<li>małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,</li>
<li>mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,</li>
</ol>
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych;

&nbsp;

<strong>Beneficjenci:</strong>

1)  osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;

2)  wspólnoty mieszkaniowe;

3)  spółdzielnie mieszkaniowe;

4)  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;

5)  spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

&nbsp;

<strong>Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją, w tym w formie dotacji:</strong>
<ol>
<li>a) do 20% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła,</li>
<li>b) do 40% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.</li>
</ol>
Oprocentowanie pożyczki stałe – 1%, na okres nie dłuższy niż 15 lat. Karencja 6 miesięcy.

Tags: , ,

Top